Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług i sprzedaży określonego asortymentu związanego z charakterem firmy. Zarządzającym firmy Chwolka jest Marcin Tyczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Polski Zakład Pogrzebowy Chwolka NIP: 5981473840, REGON: 080227968, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego treść.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: chwolka@onet.eu
  2. kontakt telefoniczny: +48 608-135-247

Definicje

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

Usługodawca – firma Chwolka, Marcin Tyczyński, ul. Chrobrego 12A, 69–220 Ośno Lubuskie.

Regulamin – niniejszy dokument;

Umowa – Umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta

Usługi

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług w ramach transportu zwłok z zagranicy i ich pogrzebu.
 2. Na podstawie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej Usługodawca ustala zakres i tym samym kosztorys wybranych usług.
 3. Na prośbę Klienta Usługodwaca przesyła na wskazany adres mailowy pełny i szczegółowy kosztorys wybranych usług.
 4. W celu wykonania ustalonych wcześniej usług Klient przekazuje Usługodawcy określone wcześniej upoważnienia i zgody.
 5. Klient przekazuje Usługodawcy wskazane dokumenty (o ile dysponuje ich wersją papierową), przyspieszające proces sprowadzenia ciała z zagranicy, tj. akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok sądu orzekający rozwód.
 6. Usługodawca jest zobligowany do informowania Klienta na bieżąco o postępach w jego sprawie.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa, a także podane formy kontaktu działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą.
 2. Usługodawca gwarantuje aktualność i przejrzystość wszelkich informacji dostępnych na stronie internetowej, które są tożsame z informacjami udzielanymi telefonicznie i mailowo.
 3. Zarówno Usługodawca jak i Klient są zobligowani do udzielania jedynie prawdziwych i rzetelnych informacji.

Płatności

 1. Klient może uiścić opłatę na wskazane wcześniej przez Usługodawcę konto bankowe lub docelowo na miescu, gdzie zostanie dostarczone ciało osoby zmarłej.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od podpisanej umowy przed rozpoczęciem wykonywania powierzonej Firmie usługi. W chwili, kiedy Firma rozpocznie realizację usługi Klient odstępujący od umowy zobowiązuje się do uiszczenia kosztów poniesionych przez Firmę związanych z jego zleceniem (np. organizacja dokumentów, wyjazd kierowcy).
 2. Firma Chwolka w sytuacjach niezależnych od niej (np. nagła choroba kierowcy, awaria pojazdu) zastrzega sobie możliwość wykorzystania rozwiązań awaryjnych, o których Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Tym samym firma nie odstępuje od umowy, lecz wskazuje na możliwe opóźnienie w realizacji usługi.
 3. Firma Chwolka nie zleca wykonania swoich usług firmom postronnym.

Reklamacje

 1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z wykonaniem przez niego usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Chwolka, Marcin Tyczyński, ul. Bolesława Chrobrego 12A, 69–220 Ośno Lubuskie lub mailowo na adres: chwolka@onet.eu wpisując w tytule Reklamacja.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Zawartość strony internetowej

 1. Wszelka treść strony internetowej, zdjęcia, materiały graficzne, wideo oraz inne materiały są własnością Usługodawcy i nie mogą być rozpowszechniane oraz używane bez jego zgody pisemnej.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była aktualizowana na bieżąco i dostarczała przejrzyste oraz właściwe treści. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niedociągnięć, literówek i innych błędów prosimy o kontakt.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.